بیشتر به آدمای اطرافمون دقت کنیم

امیدوارم زود زود پیدا شی هلنا کوچولی

 

و خونوادت آرامششون رو دوباره بدست بیارن